مسایل جاری

با توجه به ضرورت بکارگیری ظرفیت های عظیم موجود در کشور در جهت حل مسائل واقعی موجود، دبیرخانه مجمع با ایجاد سامانه ی مشورتی، در تلاش است تا بستر لازم برای استفاده ی مناسب تر از ظرفیت جوانان متفکر در جهت انجام مأموریت های محوله به مجمع و حل مسائل واقعی موجود در کشور را ایجاد نماید.

در این بخش، هر یک از کمیسیون ها و واحدهای ستادی دبیرخانه مجمع می توانند مسائلی که با آن مواجه هستند و تمایل دارند از نظر مشورتی نخبگان، خبرگان و جوانان کشور پیرامون آنها استفاده نمایند را معرفی نمایند و مخاطبان می توانند بر حسب علاقه و حوزه ی تخصصی، پیرامون آنها اظهار نظر یا در حل آنها مشارکت نمایند.

مشارکت در حل مسائل جاری