ساختار قرارگاه

ساختار قرارگاه بصورت زیر می باشد:

  1. عناوین کارگروه های تخصصی، اندیشکده های موضوعی و مسئولین آنها، با پیشنهاد دبیرخانه قرارگاه و تأیید فرمانده قرارگاه تعیین خواهد شد.
  2. دبیر قرارگاه، مسئولیت اداره ی دبیرخانه ی قرارگاه را بر عهده خواهد داشت و وظایف محوله را دنبال خواهد کرد
  3. دبیرخانه قرارگاه موظف است ضمن برقراری تعامل با سازمانها و نهادهایی که در خصوص گام دوم انقلاب در حال فعالیت هستند اقداماتی که در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب در سطح کشور در حال انجام است را بطور مستمر رصد نموده و گزارش آن را به شورای مرکزی قرارگاه ارائه نماید.
  4. دبیرخانه قرارگاه موظف است مصوبات شورای مرکزی قرارگاه را بطور مستمر پیگیری نموده و ضمن دریافت گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص آنها، بر حسن اجرای مصوبات نظارت نماید و گزارش دوره ای از روند اجرای مصوبات را در جلسات شورای مرکزی قرارگاه ارائه نماید.
  5. دبیرخانه قرارگاه موظف است طرح برگزاری نشست های عمومی متشکل از اعضای قرارگاه و سایر مدعوین پیشنهادی را بصورت دوره ای به شورای مرکزی قرارگاه ارائه نموده و با تصویب شورای مذکور، نسبت به برگزاری نشستها اقدام نماید.
  6. دبیرخانه قرارگاه می تواند بر حسب نیاز، ایجاد تغییر در ساختار فوق را پیشنهاد دهد و پس از تأیید فرمانده قرارگاه یا جانشین ایشان، تغییر مذکور اعمال گردد.
  7. به منظور انجام مطالعه و بررسی و تصمیم سازی برای قرارگاه در موضوعات مختلف، کمیته های کارشناسی و كارگروه هاي ويژه موقتی در مواقع لازم، در دبیرخانه قرارگاه تشکیل خواهد شد.
  8. مسئولین کمیته های ذیل دبیرخانه قرارگاه، با پیشنهاد دبیرخانه قرارگاه و تأیید فرمانده قرارگاه، تعیین خواهد شد.
  9. دبیرخانه قرارگاه می تواند با همکاری نهادهای انقلابی از جمله دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حمایتهای لازم را اخذ نماید.