تعامل با کمیسیون های دبیرخانه مجمع

در این بخش، از مخاطبان محترم دعوت بعمل می آید تا ضمن برقراری تعامل با کمیسیون های دبیرخانه مجمع و کمیته های تخصصی، نسبت به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود برای کمیسیون یا کمیته های مورد نظر خود اقدام نمایند. موارد مذکور عینا در اختیار کمیسیون یا کمیته مربوط قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز، برای استفاده بهتر از نقطه نظرات فرد مذکور، کمیسیون مربوطه با ایشان ارتباط برقرار خواهد کرد.

نام کمیسیون دبیرخانه مجمع عناوین کمیته های تخصصی
 کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری  
 کمیته تخصصی پولی و مالی
 کمیته تخصصی برنامه و بودجه
کمیته تخصصی مدیریت و نظام اداری
 کمیته تخصصی اقتصاد کلان
 کمیته تخصصی امور بازرگانی و فضای کسب و کار
کمیته تخصصی آینده نگری
   
 کمیسیون زیربنایی و تولیدی  
 کمیته تخصصی محیط زیست
 کمیته تخصصی حمایت از تولید ملی، صنایع، معادن و فناوری
 کمیته تخصصی حمل و نقل دریایی و توسعه ی دریا محور
 کمیته تخصصی انرژی
 کمیته تخصصی آمایش سرزمین، مدیریت شهری، مسکن و شهرسازی
 کمیته تخصصی آب، کشاورزی و منابع طبیعی
 کمیته تخصصی توسعه روستایی و عشایری
   
 کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی  
 کمیته تخصصی امنیت
 کمیته تخصصی دفاعی
 کمیته تخصصی سیاست خارجی و روابط بین الملل
 کمیته تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 کمیته تخصصی مدیریت شهری و امور شوراها
 کمیته تخصصی امور مقاومت و نهضت ها
 کمیته تخصصی سیاست داخلی و امور احزاب
   
 کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی  
 کمیته تخصصی آموزش، تحقیقات و امور نخبگان
 کمیته تخصصی امور اجتماعی، بهداشت و سلامت
 کمیته تخصصی ارتباطات و امور سایبری
 کمیته تخصصی فرهنگی و سبک زندگی
 کمیته تخصصی خانواده و جوانان
 کمیته تخصصی مبارزه با مواد مخدر
   
 کمیسیون حقوقی و قضایی  
 کمیته تخصصی امور قضائی
 کمیته تخصصی تقنین و امور شوراها
 کمیته تخصصی حقوق عمومی
 کمیته تخصصی حقوق خصوصی
 کمیته تخصصی حقوق بین الملل
 کمیته تخصصی حقوق کیفری
   
 کمیسیون نظارت  
 کمیته بازرسی 
 کمیته حقوقی
 کمیته چشم انداز
بازرس ویژه در امور اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری
بازرس ویژه در امور زیربنایی و تولیدی
بازرس ویژه در امور سیاسی، دفاعی و امنیتی
بازرس ویژه در امور علمی، فرهنگی و اجتماعی
بازرس ویژه در امور حقوقی و قضایی
   
 کمیسیون امور خاص  
   
 کمیسیون مشترک  مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع  
 کمیته تخصصی بررسی عناوین 
 کمیته تخصصی ایده ها و پیش نویس 
 کمیته تخصصی پژوهش و مستندسازی 

ارائه نظرات درباره کمیسیون ها