محورهای اصلی فعالیت

محورهای اصلی فعالیت های قرارگاه به شرح زیر است:

 1. احصاء، جمع بندی و تولید محتوا بمنظور گفتمان سازی و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب و مفاهیم مرتبط با آن
 2. انجام اقدامات تبیینی برای نهادینه سازی بیانیه گام دوم انقلاب در آحاد جامعه بویژه در جوانان و نخبگان با استفاده از ظرفیت گروه های مرجع
 3. ساماندهی دوره های آموزشی تربیتی برای استعدادیابی، کادر سازی و پرورش مدیران جهادی
 4. ایجاد تعامل با سازمانها، نهادها و جریانهای مختلف فعال در گام دوم انقلاب بویژه فراکسیون جوانان گام دوم انقلاب در مجلس شورای اسلامی بمنظور بسترسازی برای ایجاد جبهه واحد جوانان انقلابی
 5. رصد اقداماتی که در کشور و منطقه در جهت بیانیه گام دوم انقلاب صورت می گیرد و ایجاد هم افزایی بین آنها
 6. برگزاری نشست های هم اندیشی «طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب»
 7. بسترسازی برای ایجاد کارگروه های تخصصی و هسته های مسئله محور در جوانان و درگیر نمودن آنها با مسائل واقعی کشور و منطقه (انجام هم زمان بحث های نظری و اقدامات عملی)
 8. بستر سازی بمنظور نقش آفرینی هر چه بهتر جوانان در قالب حلقه های میانی در کشور و منطقه
 9. اخذ راهکارهای پیشنهادی جوانان در خصوص حل مسائل مختلف موجود در کشور و منطقه و تلاش بمنظور ارجاع راهکارها جهت استفاده در فرآیندهای اجرایی
 10. جلب مشارکت فعال جمعی از خبرگان گام اول انقلاب در فرآیند فعالیت های قرارگاه
 11. ایجاد شبکه ای از جوانان مسئول در دستگاه های مختلف کشور و منطقه و برقراری تعامل بین ایشان
 12. تلاش برای تحریم کالاهای آمریکایی در کشور و منطقه
 13. مبارزه جدی با محتواها و نظامات آموزشی آمریکایی در ایرانی و منطقه
 14. مبارزه جدی با افکار، تحلیلها، تبلیغات و نسخه های آمریکایی در رسانه های کشور و منطقه
 15. مبارزه با نفوذ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آمریکا در کشور و منطقه