معرفی و اهداف قرارگاه

معرفی:
پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب در 22 بهمن 1397 از سوی مقام معظم رهبری، جمعی از جوانان که در تعامل با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، با تأمل پیرامون موضوع و احصاء کارویژه های قابل اجرا، پیشنهادات مختلفی در خصوص نحوه ی بسترسازی بمنظور تحقق بیانیه گام دوم انقلاب تهیه و ارائه نمودند که در جلسات متعددی با حضور دبیر محترم مجمع، مورد بحث و همفکری قرار گرفت و یکی از نتایجی که در این هم فکری ها حاصل شد، ضرورت ایجاد یک قرارگاه برای پیگیری تحقق بیانیه گام دوم انقلاب بود که در آن، ضمن ایجاد هم راستایی و هم افزایی بین ظرفیت های مختلف موجود، بطور مستمر و با رویکرد مدیریت جهادی، از آنها در جهت ایجاد زمینه های لازم برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، استفاده نماید. بدین منظور، «قرارگاه پیگیری تحقق بیانیه گام دوم انقلاب» به شرح ذیل ایجاد می گردد.

اهداف تشکیل قرارگاه، به شرح زیر است:

  1. بسترسازی بمنظور تحقق اهداف و توصیه های بیانیه گام دوم انقلاب با استفاده از ظرفیت ها و فرصت های عظیم موجود در کشور و منطقه بویژه جوانان مؤمن، متخصص و متعهد بصورت هم گرا و هم افزا و با شکل گیری یک جریان انقلابی بمنظور تحقق بیانیه گام دوم انقلاب از طریق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام
  2. استعدادیابی و حمایت از نقش آفرینی فعال جوانان در گام دوم انقلاب اسلامی در قالب «طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب»
  3. ایجاد مطالبه عمومی و نخبگانی در خصوص تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سیاستهای کلی نظام و پیگیری مستمر آن و همچنین تلاش برای ایجاد هم افزایی و هم گرایی بین نهادها، سازمانها و گروه های فعال پیرامون موضوع
  4. کمک به ایجاد فضای جهادی و انقلابی در کشور با هدف اخراج آمریکا از منطقه در همه ی ابعاد