محورهای کلان فعالیت‌های دبیرخانه

دبیرخانه مجمع بمنظور برنامه ریزی مأموریت گرا و هدفمند، پس از احصاء مأموریت های اصلی خود، عناوین محورهای کلان فعالیت هایی که در خصوص هر یک از مأموریت های محوله لازم است دنبال نماید را تدوین نموده و بر اساس آن، برنامه ریزی سالیانه ی خود را دنبال می نماید.

در این بخش از مخاطبان محترم درخواست میگردد در صورتی که نظر یا ایده یا پیشنهادی در خصوص هریک از محورهای کلان فهالیتهای دبیرخانه مجمع دارند، آن را اعلام نمایند تا در اختیار متولیان مربوطه قرار گیرد و به نحو مقتضی از ایده ارائه شده و ظرفیت های ارائه دهنده ی آن، استفاده نمایند.


فرم ایده، طرح و یا پیشنهاد