دبیرخانه

«دبیرخانه قرارگاه پیگیری تحقق بیانیه گام دوم انقلاب» با استفاده از ظرفیت های موجود و بدون ایجاد ساختار تشکیلاتی جدید، در معاونت اجرایی دبیرخانه مجمع پیش بینی شده و وظایف آن به اداره کل برنامه و بودجه محول شده است.

تلفن تماس: 26400627-021