ایجاد هسته

با توجه به ضرورت نقش آفرینی مؤثر جوانان در گام دوم انقلاب و پرداختن به مسائل واقعی و مهم موجود در کشور، در این بخش، هر یک از جوانان می توانند درخواست ایجاد یک هسته ی مسئله محور را ثبت نمایند و در آن، ضمن معرفی اعضای پیشنهادی هسته، موضوعی که می خواهند در آن هسته به آن بپردازند را ذکر نمایند و پس از بررسی آن، در صورت تأیید، هسته ی مذکور می تواند اقدامات بعدی را در این خصوص دنبال نماید.

درخواست ایجاد هسته مسئله محور