کار گروه شماره 1

مسئولین کارگروه:

سید یاسر جبرائیلی
آقای حامد زرگر

میهمان ویژه:

دکتر پرویز داوودی

اسامی اعضای کارگروه:

سیدجواد سادات فریزانی
عرفان خسرویان
احمدنادری
حامد حبیبی
احمد محجوبیان
علیرضا نعیمی
ساناز بائی
محمدجواد صدق آمیز حقیقی
رضازمانی
عطاءاله هرندی
مهدی محمدی
ابراهیم باقری

3