کار گروه شماره 3

مسئولین کارگروه:
مسعود حسین پور
حسین روزبه
میهمان ویژه:
حاج ناصر قره باغی
اسامی اعضای کارگروه:
مجیداحمدی
مهدی سوری
مرتضی اسفندیاری
سیدامین موسوی
احمد اسدی
محمدعلی خدابخش
اسماعیل علی آبادی
کمال الدین خداداده