کار گروه شماره 4

مسئولین کارگروه:

دکتر حسین جعفرزاده
دکتر حسین دادخواه

میهمان ویژه:

دکتر علیرضا علی احمدی

اسامی اعضای کارگروه:

هادی ساکی
سیدسعید رادفی
عباس میرزاحسینی
امیر عامری
محمدمهدی فضلی خانی
امین اله علمی
مهدی آقایی
رضا آهنگری
بهنام فخری
محمد مرتضی جوادی
سیدسینا اکبرزاده میری

عناوین اقدامات پیشنهاد شده از سوی کارگروه                        برای ارائه نظرات خود درباره اقدامات پیشنهادی اینجا کلیک کنید.

ردیف

شرح اقدام پیشنهادی

1

باور حقیقی و زمینه سازی مسئوولان برای حضور جوانان

2

مبارزه با فساد و تبعیض و دوری از اشرافی گری

3

رفع فاصله بین جوانان و مسئولان و نهادها : ایجاد ارتباط و طراحی کارگروه های تخصصی

4

جذب حداکثری از همه اقشار و طیفهای جوانان

5

برخی از مسوولان از زدن حرفهای ناامید کننده و مایوس کننده اجتناب کنند

6

شکستن محاصره تبلیغاتی دشمنان در ایجاد ناامیدی و یاس

7

تبیین دستاوردها ، ظرفیت ها و فرصت های انقلاب

8

تبیین افق های شوق انگیز آینده

9

تولید محصولات فرهنگی هنری امید آفرین

10

مطالبه از مسوولان برای حضور جوانان و معرفی جوانان الگو و موفق

11

نماد سازی و هویت بخشی

12

مطالبه مردم از مسوولان برای میدان دادن در جلسه به جوانان

13

مطالبه از جوانان و حمایت و پشتیبانی از جوانان مستعد

14

تشویق جوانان توسط خانواده ها

15

میدان داده همه گروه های مردم خود جوش