کارگروه شماره 5

عناوین اقدامات پیشنهاد شده از سوی کارگروه                        برای ارائه نظرات خود درباره اقدامات پیشنهادی اینجا کلیک کنید.

ردیف

شرح اقدام پیشنهادی

1

انتخاب جوانان در سطوح مدیر یتی با حق تصمیم گیری و مدیریتی

2

عرصه ی سازندگی و جهاد یکی از راهکارهای ورود جوانان به عرصه اجرایی کشور

3

جریان سازی و مطالبه گری به منظور ورود جوانان به عرصه های مدیریتی ( ائمه جمعه)

4

احیای جهاد سازندگی و توانمند سازی با محوریت عرصه ی اجرایی

5

بایستی فرصت خطا ر از نسل جوان نگیریم

6

سه گانه ی عمل کردن به بیانیه / گفتمان سازی / مطالبه گری

7

آماده سازی و تمهید لازم برای آموزش جوانان

8

جوان گرایی بایستی دقیق و شفافت تعریف شود.

9

تاکید بر مفاد و کلید واژه های بیانیه مانند عدالت و امنیت

10

ورود ابتدایی جوانان به عرصه های مشورتی و پژوهشی و سپس نظارتی مدیریتی و اجرایی

11

انقلابی گری بایستی دقیق و شفاف تعریف شود

12

تشکیل نظام جامع شناسایی جوانان نخبه ، متعهد و انقلابی

13

نخبگی و خبرگی بایستی در جوان گرایی تلفیق شود

14

تربیت نسلی از دوران کودکی و دانش آموزی

15

ایجاد نظام مدیریت دانش در جمهوری اسلامی ایران

16

شناسایی مدیران سالم و احصاء ویژگی های آنان