کار گروه شماره 7

مسئولین کارگروه:

دکتر علی الفت پور

دکتر احسان نمازی زاده

میهمان ویژه:

دکتر سیدصادق موحد

اسامی اعضای کارگروه:

عباس فخری
محمد صدیقی
سیدحسن موسوی
محمدمهدی ولدخانی
علیرضاحسین زاده دیلمی
محسن صالحی
مهدی طلایی نیک
ایوب بهرامیان
مهدی محسن آبادی

عناوین اقدامات پیشنهاد شده از سوی کارگروه

ردیف

شرح اقدام پیشنهادی

1

استخراج چهار چوب نظری بیانیه و مفاهیم اساسی مانند عدالت و آرمانگرایی

مطالبه نسبت گام دوم با سند الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت

2

شبکه سازی جوانان مومن و انقلابی حول مسائل اولویت دار

3

ترویج خوش بینی و امید از طریق (شناساندن عرصه های تاریخی و ظرفیت های کشور)

4

آموزش اصل بیانیه در دانشگاه ها و مفاهیم کلی در دبستان و دبیرستان

5

مشخص کردن متولی ستادی و قرارگاهی

6

شناساندن عرصه های تاریخی و ظرفیت های کشور

7

شناختن اولویت های کشور و قطب سازی ظرفیت کشور بر اساس اولویت ها

8

مدرسه حکمرانی با محوریت دستگاه حاکمیتی ، تجربه ورزی در صحنه

9

مطالبه دستگاه ها با بیانیه گام دوم دستورالعمل پیگیری و اجرا

10

ایجاد مطالبه ملی از طریق اجتماع نخبگانی ( ساز و کار اجماع نخبگانی)