کار گروه شماره 8

مسئولین کارگروه:

دکتر حسین عرب اسدی

دکتر محمود نقدی پور

میهمان ویژه:

دکتر احمد وحیدی

اسامی اعضای کارگروه:

حیدرعلی مزروعی
عبدالرحمن کشوری
علی خانی
محسن حیدری
مجید صحراگرد
علی کوثری
علی ترابی
حسین باقری
رضا ممشلو
ماهان احمدی
حسن حسن زاده
وحید عظیمی وند
علیرضا رسول زاده
پدرام بازوند

عناوین اقدامات پیشنهاد شده از سوی کارگروه                        برای ارائه نظرات خود درباره اقدامات پیشنهادی اینجا کلیک کنید.

ردیف

شرح اقدام پیشنهادی

1

رسیدن به اشتراکات مفهومی و معنایی ر وی مفاهیم و مصادیق بیانیه

2

تشکیل هسته های حل مساله بین نیروهای انقلاب برای حل مسایل اجتماعی مردم

3

هویت حقوقی این جمع که می خواهد آغازگر مسیر گفتمان سازی بیانیه باشد تعیین شود

4

تعریف مساله های جاری انقلاب اسلامی برای مردم و هسته های حل مساله

5

ساختار موجود ارودهای جهادی را بهینه سازی کنیم برای خدمات اجتماعی و از آن برای بسیج تود ه ها استفاده کنیم

6

در سطح حاکمیت و از سوی آقا یک ابلاغ و مسوول مستقیم این کار داشته باشد که حمایت از جریان سازی این کار را بر عهده بگیرد

7

نقشه فکری و نظام ذهنی که یک جوان بر اساس بیانیه باید داشته باشد چیست

8

اقدام برای تجربه نگاری و چارچوب اقدام و عمل را گرفتن از نسل با تجربه

9

راه اندازی استارتاپهای اجتماعی ( شرکت مشاوره و دانش بنیان خانواده یا کارآفرینی )

10

شکل دادن یک نهاد جدید اجتماعی عمومی ویژه بیانیه گام دوم مثل بسیج در ابتدای انقلاب

11

استفاده از ظرفیت رسانه برای خوانش فهم محتوا و مطالبه گری حول بیانیه

12

تمرکز روی هویت سازی ، آرمانگرایی ودشمن مشترک بین جوانها

13

حضور میدانی و ارتباط عمومی با مردم از سوی نسل اول

14

تداوم ارتباط اعضای این جلسه و این همایش با یکدیگر برای گرم ماندن دغدغه بیانیه گام دوم

15

برگزاری رویدادهای ملی برای فراخوان نیروهای حزب اللهی و غیر حزب الهی برای حل مسایل ذیل بیانیه گام دوم

16

رصد حرکتهای خود جوش ذیل بیاینه گام دوم و پیدا کردن الگوهای مناسب و معرفی آنها به بدنه کل انقلاب و تعمیم آنها