کار گروه شماره 10

مسئولین کارگروه:

دکتر محمدتقی آذرشب

دکتر زهیر مطهری

میهمان ویژه:

دکتر علی آقامحمدی

اسامی اعضای کارگروه:

محمدعلی فرطوسی اصل
علیرضا رسول زاده
حمید هادیلو
بهنام دهقانی
حمیدرضا قوام ملکی
کریم پاشازاده
محمدعلی مزینانی
امیر محمودیان
مهدی صانعی
سیدمحمدرضاموسوی
حسین غریب
سیدمحمد سیدی
سیداحسان شیرخدایی
محمدرضا قاسمی
فاطمه رئیسی
آرزو شاکر فارسی
الهام شریفی